Our Services

img

การให้บริการสำหรับการติดตั้ง

บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญไปทำการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งานของท่านเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญ ในสินค้าของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการใช้งานจริง และทาง บริษัทฯ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของท่านในการติดตั้งเพื่อความเข้าใจที่ดีและการประสานงาน เป็นไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะทำการติดตั้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะทำการอบรม แนะนำให้ทราบถึงวิธีการติดตั้ง ตลอดจนการดูแลรักษา และการแก้ปัญหาเบื้องต้น

การให้บริการหลังการขาย

ในกรณีที่ทางบริษัทฯ ได้ทำการติดตั้งแล้วและเกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ทางบริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ ด้านเทคนิคของบริษัทฯ เข้าไปทำการช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นให้เรียบร้อยภายในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

บริษัทฯ จะรับประกันผลิตภัณฑ์เป็นระยะเวลาตามเงื่อนไขนับตั้งแต่วันที่บริษัทได้ส่ง มอบสินค้า

กรณีสิ้นสุดระยะรับประกันทางบริษัทฯ มีบริการต่อสัญญาซ่อมบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์ หรือเรียกใช้บริการเป็นรายครั้ง มีค่าบริการตามระยะทางของฝ่ายบริการ

บริษัทฯ มีอะไหล่และอุปกรณ์ทดแทนเพื่อให้ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เงื่อนไขการรับประกันคุณภาพ

  • เมื่อมีอุปกรณ์บาร์โค้ดชำรุด ให้ผู้ใช้งานติดต่อทางโทรศัพท์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของทางบริษัทฯ เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องเบื้องต้น
  • ในกรณีที่แก้ไขทางโทรศัพท์ไม่ได้ บริษัทฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปยังหน่วยงานที่แจ้งในวันที่ได้รับแจ้ง หรือในวันรุ่งขึ้นเป็นอย่างช้า
  • บริษัทฯ จะแก้ไขอุปกรณ์ให้เสร็จภายใน 24 ชั่วโมงทำการ นับจากวันที่ได้รับอุปกรณ์
  • หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจัดส่งอุปกรณ์สำรองไปทดแทนเพื่อใช้งานได้ตามปกติในวันรุ่งขึ้น
  • บริษัทฯ จะทำการซ่อมแซมและจัดส่งอุปกรณ์บาร์โค้ดภายใน 3-5 วันทำการ
  • อุปกรณ์บาร์โค้ดที่อยู่ในระยะรับประกัน 1 ปี บริษัทฯ จะไม่คิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ค่าอะไหล่ และค่าแรงยกเว้นหัวพิมพ์เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ซึ่งทางบริษัทจะรับประกันหัวพิมพ์เป็นระยะเวลา 3-6 เดือน( แล้วแต่รุ่นของสินค้า )
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบเมื่ออุปกรณ์นั้นเกิดการเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุต่างๆ การใช้งานอย่างผิดวิธี การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจากบุคคลภายนอก ตลอดจนการถูกทำลายหรือการขาดการเก็บรักษาที่ดีพอ

หมายเหตุ กรณีที่อุปกรณ์มีปัญหาในระยะเวลารับประกัน สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการหมายเลข 0-2898-5583 ในวันทำการ ( วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 18.30)

picture

picture

picture

picture

Contact us

บมจ. เจ. เอส.ลาเบล แอนด์ ซัพพลาย
1079/4 ถนนบางขุนเทียน – ชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 | Tel: 0-2408-4107-9

Fax: 0-2408-4110 | E-mail: jslabel1@hotmail.com, jslabel1998@hotmail.com